שדחמ טבמ - שריה ףסוי

איה ,הביטקפסורטר - שריה ףסוי הכורעתה
לע .ןמאה לש ותומ רחאל תמייקתמה הנושארה
לש רחבמ הגיצמ הכורעתה ,בייחמה םשה ףא
הריצי ךותמ דבלב םימושיר םירשעו םייתאמ
.ריינ לע תוריצי יפלא המכ תללוכה תיפרג
הריצי םע תורכיהל ןולח חותפל האב הכורעתה
רשקהב התוא דימעהלו תוסנלו הפיקמו הבחר
.תכייש איה םהילאש יפוריאה רשקהבו ילארשיה
,ירוטסיה יפוא הכורעתל ,םירבדה עבטמ
הנניא שריה לש ותריצי םלוא .יטקדידו יגולונורכ
םויה רבכ אלא ,םירדגומ ןונגסלו ןמזל תכייש
םימושירה בור .ןמזל רבעמש תונמאכ תיארנ
םינברדמו םידירטמ ,טקש יא םיררועמ רצי אוהש
םתומלש ,תוכזב ילואו ףא לע ,הבשחמל
םבור .ההובגה עוציבה תמרו תילאוזיווה
תפסותב םיתיעל ,תוידו לוחכמ ,טעב םימושיר
םייושעה ,ריג וא םימ עבצ ,טיפרגב תועיגנ לש
.םזקרסב םיתיעל תלבוגה הקד הינוריאבו יזואוטריו די עגמב ,הרימחמ תוננובתה ךותמ
.הפוצה לש ומוקמו תונמאה דיקפת ,ןמאה לש ודיקפתל רשאב תולאש ררועל םיכישממ שריה ףסוי לש ודמעמו הריציה לולכמ

ירוטסיה ,ימדקא םושיר םיברל ריכזהש ןונגסב ,םינטק םיטמרופבו רופא לש םינווגב ,דבלב םושירב קוסעל רחבש הדבועה
הרושב ותוא הדימעה וז ותריחב .ורוד ינב תא וקיסעהש תועונתהו םימרזה םע תורחתהמ םינשה ךשמב ותוא האיצוה ,יסאלקו
סאיזואו רואקארק גיוודול ,וכיט הנא םהבו ,דבלב םושירב וקסעש ,ונממ םירגובמ ,לארשיב םירחא םינמא םע תחא
םניא םירחאה לכש המ ןיבמש והשימ ,דוסל ףתוש ןיעמ שריה האר ובש דיחיה ילארשיה ןמאה םג היה רטטשפוה .רטטשפוה
.הבר הכרעהב הזל הז וסחייתה םהינשו ,םיאור
יתלבו ינרתח טקפסא םעפ אל הב האר ומצע שריה .תימדקא הנניאש יאדוובו תיסאלק הנניא שריה לש ותריצי םלוא
ףתוש היה ולרוגו וכוניח ,ואצומ חרוכמ .הירוטסיהה תולגלגתה לש הנבהה ןמ תעבונש תינכפהמ הלועפ ןיעמ ,ילנויצנבנוק
,םיבר םינמרג תועד יגוהו הימדקא ישנא ,םינמא .הנממ ואקוהו תינמרגה תונמאה יכרב לע וחמצש םינמא לש הלודג הצובקל
םישדחה םבשומ תומוקמל םתא ואיבה ,הירטסואבו הינמרגב ןוטלשל םיצאנה תיילע םע ,םישולשה תונשב לבת יבחרל וצופנש
לש הכוראה תרוסמה איה הלא תוחתופמ תורוסממ תחא .רמייו לש הקילבופרב ורעסש תונבותהו םיכרעה ,תורוסמה תא
חמצ ליבקמב .ןמאמ ,הילאמ תנבומה ,תיסיסבה השירדה איה ,תוננובתה ךותמ ,עבטה ןמ םושרל תלוכיה ,וז תרוסמב .םושירה
לש המוצעה ותעפשה .יתרוקיב-ירסומ ןווג לעב ,ןבל רוחשב הריצי לש סותא תינמרגה תוברתה םלוע יבחרמב םירשעה האמב
הנושארבו שארב תעבונ ,םלועה לכב םינמא לש העדותה לע ,וינווגו וייוטיב לכ לע םזינויסרפסקאה לש רקיעב ,ינמרגה רויצה
.תויפרגותילו םיטירחת ,ץע יכותיח ,םחפו ריג ימושירב האטבתהש יפכ ,םושיר תלוכימ תעבונה יוטיבה תמצעמ
ותריצי לע רוא תכפוש הכורעתה .בחר רתוי טבמב שריה ףסוי לש ותריצי תא ,הנושארל ,גיצהל האב ונינפלש הכורעתה
איה .וייחל תונורחאה םינשב הריציה אישל דע םיעבשה תונש ךשמב התוחתפתה לע ,םישימחה תונש תישאר זאמ תמדקומה
,םידבועמ םימושירו הלק דיב םימושיר ,הדימל ימושיר ,וגצוה םרטש תובר תוריצי ,תושיג לשו תוקינכט לש ןווגמ הגיצמ
.ותריחב יפל אלש ,ןמאה לש ותריצי תגצומ הבש הנושארה םעפה יהוז ,ןכ ומכ .תילאוזיו המצעבו ןוויגב םירישע

הכורעתה

וידומיל תפוקתמ םימושיר ,םירוענ תוריצי ואצמנ אל ןמאה לש ונובזיעב .הנש םיעברא לש חווטב תוריצי הגיצמ הכורעתה
יקלח ןפואב תכראותמ איהו ,םישימחה תונש זאמ קר העודי שריה לש תרגובה ותריצי .םיעבראה תונשמ תודובע וא ,לאלצבב
קלח ןכל ,תוכורעתב גיצהש םימושיר לע קר שריה םתח םינומשה תונש דע .רידס ןפואב גיצהל לחה תע ,םישישה תונשמ קר
תוכורעת תמישר ואצמנ אל ןכ ומכ .ןמזה ףצרב תוריצי לש ןמוקימ תא עובקל השק םיתיעלו ךראותמ ונניא ונובזיע לש יראה
םיניוצמ שריה ףסוי ידי לע ירוקמ ןפואב ונתינש תוריציה תומש .תוריצי תריכמ לש דועיתו תוקיודמ תונומת תומישר ,תרדוסמ
וחנעופ תוריציה ינפ לע םימושרה תומשה לכ אל .הטומ תואב םיניוצמ רבחמה ידי לע ונתינש תומש .הנמש תואב גולטקב
.גולטקה תביתכ ןמז דע

:םייזכרמ םיקלח ינש הכורעתל
תוחתפתה תא תוריאמ הלא תוריצי .םיעבשה תונש ףוס דעו םישימחה תונשמ תומדקומ תוריצי תוגצומ ןושארה קלחב
:תוביטח שולשל קלחתמ ןושארה קלחה .ויאשונ לש תוחתפתהה תאו שריה לש תיתונמאה ותסיפת
.(38 דע 1 םימושיר) םישישהו םישימחה תונשמ תומדקומ תוריצי
.(57 דע 40 םימושיר) םינומשה תונש דע םישישה תונשמ םילדומ לש הדימל ימושיר
.(100 דע 58 םימושיר) תועיתפמו תונוש תוצובק שולשב ,םיעבשה תונש ימושיר

תוביטח שולשל תוקלוחמ ןה םג .םיעשתהו םינומשה תונשמ ןמאה לש תולשבה תוריציה תוגצומ הכורעתה לש ינשה קלחב
:תויזכרמ
.(131 דע 101 םימושיר) עבטה יפל ,םישנ לש רקיעב ,תובשוי תויומדו םיטרטרופ
.(158 דע 132 םימושיר) םיאשונ-תת יפל ,םמוד עבט ימושיר
םימושיר) תונורחאה םינשה ןמ תויליל תודובע לש תורדס ששו םינטק םימושיר לש תויטקדיד תורדס המכ ,ןוימדה ןמ םימושיר
.(221 דע 159

ןיבו שיאה ןיב דירפהל ןתינ אל ןמאה לש וייח ימיב .שדחמ הכרעהל הנכומ םיארוקלו םיפוצל ןאכ תגצומ שריה ףסוי לש ותריצי
םיפוצ לש םישדח תורוד ואובי םירבדה עבטמ .הלרוגל הפצמו תחנומ ,תירירע הריציה הרתונ ,םדאה קלתסהש עגרמ ;ותריצי
יתוברתה ספיספב יוארה ןמוקמב הלא תוריצי וביצי תוכיא לש םיכרעל ההימכהו ןמזה ילוא .תוירט םייניעב תוריציה תא ונחביו
.לארשי לש