,תידוהי החפשמל ןב 1920 הינמרג דילי ,שריה ףסוי
.1939-ב לארשיל הלע ,תיתד
ןכו ןילרבב םושיר דמל ,ריעצ ליגמ יתונמא ךוניח לביק
.םילשוריב לאלצבב
ןב היהשכ הנושארל גיצה .ןודרא יכדרמ לש ודימלת היה
.רויצל ונמז תא שידקה זאמו םיעברא
גיצה .לאלצבב םושיר דמיל 1964-1981 םינשה ןיב
.ביבא-לתבו םילשוריב דיחי תוכורעת
.1997 תנשב רטפנ
,ץרענ הרומו לאוטקלטניא ,זואוטריו ,םשר ,שריה ףסוי
התכז רשא ,ןבל-רוחשב הקימעמ םושיר תפש חתיפ
.הבר הכרעהלו הרכהל