.לייא ישיבא :הכורעתה רצוא
,תונמאל הירלגה י"ע הקפוה הכורעתה
.הפיח תטיסרבינוא

תונמאל הירלגב גצות הכורעתה
.2001 ילוי-ינוי םישדוחב
ללוכה ,םידומע 84 ןב גולטק הכורעתל
.עבצב תויצקודורפר 36
-תיבב הנושארל הגצוה הכורעתה
.םילשורי ,םינמאה

,הפיח תטיסרבינוא ,תונמאל הירלגה
'לט ,700-ה תמוק ,ישארה ןיינבה
.04-8240660

:םימיב החותפ הירלגה
16:00 -10:00 תועשב 'ה-'א
10:00-13:00 תועשב 'ו םוי