1999 ,ןמטכג ןועדג לש תודובע רוזחמ
,הפיח תטיסרבינוא ,תונמאל הירלגה
. 2001 ראורבפ-ראוני

הירלגב הבצהה הגצוה הפלחש הנשב .1999 רבמטפסב תונמאל הילצרה ןואיזומב הנושארל הגצוה םתוי הבצהה
ןמטכג ןועדג לש ותדובעב םינוש םיקרפ הגיצמ הריציה .דורח-ןיע ,תונמאל ןכשמבו תובוחר ,תונמאל תינוריעה
.םואילוזומ תארקנה הנש םירשעמ הלעמל הז תכשמנה הדובעב תבלתשמו

ןמטכג ןועדג לש םואילוזומ .גיהנמ חיצנהל דעונש ,ןבא יונב ,יעקרק-לע הרובק רתא ללכ ךרדב אוה םואילוזומ
.החצנה לש םינוש םיטקפסא תנחובה םירביא תבורמ הריצי הנה

תנשב ששו םירשע ליגב הרידנ הלחממ רטפנש ,םתוי ,ןמאה לש ונב תומ לע הניק ןיעמ איה הבצהה הינפ לע
תלתשהל בל חותינ ,ןועדג ,באה רבעש רחאל תורופס םינש ,שש ןב ותויהב התלגתה םתוי לש ותלחמ .1998
ןמטכג ןועדג גיצה 1975 תנשב .םינשה לכ םהידידיו החפשמה ייח תא התוויל םהינש ייחל הגאדה .םתסמ
תוכורעתה תחא וז התיה .רבעש תויאופרה תורודצורפהו םיכילהתה לא הסחיתה רשא ,"הפישח" םשב הכורעת
ןמטכג לש ותריצי תקסוע ,הנש שמחו םירשעכ ךשמב ,זאמ .ינפשוחו זעונ בצימ ,לארשיב תונושארה תויגשומה
.ןורכיזה לש ותשלוחבו םייחה תויעראב קיודמ רתוי ןפואב וא ,החצנהבו ןורכיזב , תוומב

, תוריגמה תוינוראו םינבלה לופיטה תונחלוש ךכל םימרות :םילוח-תיב לש וא הקינילק לש תיארמ שי הבצהל
םימוליצ המכ םייולת הטסורינמ םידומע לע .יפוי-ינוכמל םירכמנה םייאופר-הראפ םיטקייבוא ,םילגלג לע םלוכ
סווט ,יתוכאלמ שיישמ קחשמ תלגע ,םוירווקא ,דוגרפ ,תונטקומ ,תוריעז םילוח תיב תוטימ יתש ,ףוג יקלח לש
םע תובגמ .הלועפב ןמאה הארנ וב ואידיו טרס ןירקמה רוטינומ תונחלושה דחא לע .רדוהמ דמעמ לע ץלחופמ
,םיבר לש לבסל תינייפוא הרואפת ,קחורמ ,ךכ לכ ילירטס הארנ לכה .רוא יזגרא ,יאופר קולח ,םתוי לש ומש
.תוומ ,תויעדמ ,ןויקנ תרדשמה הביבס

ןיעמ והז .ןמטכג לש תומדוק תודובעל םירוכזא ,ןהב תוארל רשפאו ,טעמ תוחותפ תוינוראהו תונחלושה תוריגמ
.ןמטכג לש ותריציב יזכרמ יומיד אוה רוחש-קוריה שישה .רבעה ןמ תולועפל תואתכמסא רמשמה ,ביכרא
,יח-לת יעוריא ,להוא) דב לע רייוצמ שיש לש םימוליצ םיללוכה שיש ייומיד םע תוריגמ עברא םוירווקאל תחתמ
הלגע) שיש תיומד הקיימרופ םוליצ ,(1996 ,ביבא-לת ,לטסקה רכיכ ,תוצוח לספ ,דכ) סלגרביפ דכ לע ,(1994
,החצנהה לש יסאלקה רמוחה אוה שישה .ןויצל ןושארב ןוינקמ יתימא שיש לש אוה דחא םוליצ .(1984 ,2 'סמ
רמוחה אוה ,תובצמ לש ןתמקהלו רוביצ תודסומו תולכיה יופיצלו ףוצירל םויכ םג שמשמו רבעב שמיש אוה
שקבמ ,שישל הזחתמה ,שיש-יומד רמוח .הרשע-עשתה האמה ףוס דע ותישארמ יסאלקה לוסיפה לש ליצאה
.םייממע ,םילוז םיעצמאב תוליצא לש םינפ דימעהל

סיפכ תיעצמאה הריגמב .הקבא דעו סגמ ,תוגרד עבראב תלזב ןבא ץצח הנוילעב :תוריגמ שולש תוינוראה תחאב
:םיבצמ העבראב לבח תישילשה הריגמב .ץע תקבאו םיבע תרוסנ ילתלת ,םלש סיפכ :רמוח-יבצמ השולשב ץע
םרפנ קזחה ,קבאל
ךפוה קצומה .םיביסל ררופמו םיקד םילבחל קרופמ ,םילבח השולשל קרופמ ,הבע לבח
.ותשלוחל ,ורוקמל רזוח ,ויביכרמל

תויתימא םינבא :םיצפח המכ אלא םיגד ןיא םוירווקאב .הבצהה תיזחב גצומה ,יזכרמה ףוגה אוה םוירווקאה
םיפצ םקלחו םיעובק םקלח ,קיטסלפמ םיחמצו תוריפ ,תומודמ םינבא ,תיעקרקה ץצח לע תוחנומה תויכנוקו
,םייח תחמשו יפוי ,עפש םיראתמה םירויצ ,ידנלוה םמוד-עבט לש םירויצ ריכזמ תוריפהו הייחמצה רודיס .םימב
,תוירוזחמב םיענ םימה ,תקסופ יתלב העונת שי םוירווקאב םלוא .ןואפיקבו ינילק קוידב ןנובתמל םיגצומ ךא
םוליצ יולת םוירווקאה דצב .םדה רוזחמ
לש יומיד הלעמ םימה רוזחמ .תועוב רצויה םרזב םירזוחו ןוניס םירבוע
.םולשל ןורחא ףונפנ ןיעמ ,םוליצ תנוכמ לע החנוהש די ףכ לש

תירצונה תרוסמב .םיכלמו תו'גרהמ לש תורצח טשקמ ,יבשב ללכ ךרדב יח אוה .תופועה ןיב הפיל בשחנ סווטה
ךאלמ תא ריכזמ "םייניעה" לעב ובנז תידוהיה תיממעה תרוסמב .חצנ ייחל למסו ןדעה ןג רופיצל בשחנ אוה
סווטה .ופוס דעו םלועה ףוסמ תוטטושמ ויניעש ,םייניע אלמ רוצי לש ותומדב דומלתב ראותמה ,תוומה
ץפח לש יפוא ול הנקמה ראופמ שיש ןכ לע דמוע אוה .ןורכיזלו הווארל תרמושמ היח ,הימומ אוה ץלחופמה
.הצרעהל אשומ ,שודק
םשור הארנ אוה .הבצמה חול ךותמ וכתחנש "ןמטכג םתוי" תויתוא תא לקוש ןמטכג ןועדג הארנ ואידיוה טרסב
.תחפה תא ןייצמו םשור ,ראשנש תא בוש לקוש ,קבא התויה דע שיטפב התוא רבוש ,תוא לכ לש הלקשמ תא
תופקת תא ידרוסבא חרואב גיצמ ,ךדיאמ לוסיפה תונמא דעו דחמ תיעדמ הדבעמ לע תינוריא הזרפרפ ,ךילהתה
,ם-ת ,ם-ו-ת ,ת-ו-מ ,ם-ו-ת-י םג תוארקנה ,ם-ת-ו-י תויתוא .ישונאה םויקה לש ותויערא תא םג ומכ ,רמוחה
לש תורוש יתשב רמושמ תושותכה שישה תויתוא קבא .תירחאו תישאר ריכמה ןנובתמב תרומרמצ תוריבעמ
תא הוולמ שישה תא קסרמה שיטפה לש ולוק .הדידמ לקשמ ןדיצל .הכומס הלגע לע תובצינה ,תונחבמ
.יטלחהה ,ינוטונומה ובצקב הבצהב ןנובתמה

לגרה ףכ לש םוליצ לומ תוארנ סבגב וקצונו ועבטוהש םיילגרה תופכ .םינוש םירוכזאב םיעיפומ םתוי לש םיגוצי
-םוליצב תעבטומה דיה .יאופר רישכמ לש טבצמ ךותב הנותנה עבצאה תיארנ רחא םוליצב .םילוחה תיב תטימב
ורתונ םהב םירביאה םה ושי לש םיילגרהו םיידיה תופכ .ועגמ לש םינורחא םינמיס םה ,םיילגרה תופכו ,הנוכמ
לבסה ,בלצה לע ושי לש ולבס לע םידיעמה ,םירצונל םישודק םינמיס ,הטמגיטסה
,הבילצה ןמ םירמסמה ינמיס
.םדאה ינב לכ רובעב אשנ םתנומא יפלש

לודגה היילעה לג םע ואבש םינמא .הרוחש תלזבב קוקח םתוי לש טרטרופ
וניה הכורעתב גירחו רוחש םתכ
תינורא לע חנומה ,ןטקה תלזבה חול .הזה החצנהה ןונגס תאו הקינכטה תא םתיא ואיבה ,תונידמה רבחמ
ריעצ לש וינפ ,םתוי לש ונקויד .רוחש ביטגנ ןימכ ,יעבט אלו רכונמ תאז םעו ,קיודמ ימוליצ יומיד גיצמ ,הרוחש
.הבצהה לש יעדמ-ינילקה ןויקנל תבאוכ הריתסב אצמנ ,דיתעל תופוצ ויניעש ראות-הפי ילארשי

תחאו הלוח דליל תחא ,תוטימה יתש .םילוח תיב תטימ לש אמגוד יפל דחוימב ונבנ תונטקומה תוטימה
יתש
תיב ירדס תא ,הלחמה תמיא לכ תא ןתוחצב ןהילא תוזקנמ ןה .םינומשה תונש עצמאב ורצונ ,ותיא ההדזמה באל
.המוגעה ןתוחכונ תמצעהל תמרוג הנטקהה .תוומה לש רטשמה תא ,םילוחה

ילגלגו םישרק היושע עוצעצ תלגע :תורוד ינש ינפל םידלי םינוב ויהש הלגע לע הזרפרפ איה קוציה שישה תלגע
,םיאוגוג ,הרייט :םלועה ןמ ולטבו ויהש תודלי יקחשמ תונוש תוריציב חיצנה ןמטכג .םיבסימ וא םידלי-תולגע
,םודא הקיצי-שישב ,תיששה התסרגבו םירקי םירמוחב גורדש הרבע תיתודליה "תינוכמ"ה .הרפרופ ,תורודנב
.םיתמ ןורא תאישנל הלגע ,תוומ-תרכרכ
ןיעמל תכפוה איה

עוריאה תא ריתסהל אבש ,דוגרפה .האיציה תא םסוח אל - םסוח ,ןבל יאופר קולח לטומ וילעש ,ןבל דוגרפ
תוידוסה תרימשל עבשנה ,אפורה ומכ אלש .תולכ רחאל ,השעמ רחאל ומכ ,הדיצה זזומ ,ךכ-לכ ימיטניאה
.רוביצל גיצמו ףשוח ןמאה ,תיאופרה

ףא לע ,ונתרבח .וירחאש תונקירה לאו תוומה לא רישיה סחיה ללגב הייפצל השק ןמטכג ןועדג לש ותריצי
.תוומה תא םיוולמה םיכילהתהו תוקיטקרפה לא טבמ רישיהל אלש הסנמ ,באכהו לוכשה הב ברש הדבועה
.חצנה לש המזירפב םדא ייח תדדומ ,המויק רחשמ התיוה לש יזכרמ אשומ התיה החצנהה רשא ,תונמאה
ןמזל רבעמ אוהש יביטקייבוא עגמב ,תונמאה לש םילכב ןמטכג שמתשמ ,ונב ייח לעו וייח לע ןנובתהל ואובב
הגרדל תולעתהלו קקדזהל ולבסלו ,םדא לכ ייח לש יומידל ךופהל וייחל רשפאמ אוה ןכ ותושעב .ישיאל רבעמו
.למס לש



לייא ישיבא
2000 רבמצד

'ה דע 'א םימיב החותפ הירלגה
.16:00 10:00 תועשה ןיב
.700 -ה תמוקב ישארה ןיינבב תמקוממ תונמאל הירלגה